عنوان اثر

سال دفاع

نام و نام خانوادگی طلبه

نام و نام خانوادگی استاد راهنما

نام و نام خانوادگی استاد داور

واژگان کلیدی

علل دین گریزی وراهکارهای مقابله با آن از منظر آیات و روایات

۱۳۸۸

خديجه احمدي بيغش

خديجه احمد محرابي

طوبی شاکری

دین، گریز از دین

چکــیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــده

در اين پژوهش برآنيم كه ضمن تعريف دين، به ماهيت دين از منظر آيات و روايات پرداخته و به آسيب شناسي دين در قرآن و روايات بپردازيم.سپس به فضيلت و برتري دين، تعريف معنوي مفاهيم ديني، عوامل و ريشه هاي دين گريزي، مفهوم تحول در فهم دين، قلمرو كار كرد دين، علل روان شناختي گريز از دين، تهاجم فرهنگي، را بيان مي كنيم.همچنين به بررسي راهكارهاي مقابله با دين گريزي، نقش دين در حل بحران ها، نقش دين در كاهش جرايم، راهكارهاي مبارزه با مفاسد اخلاقي، راهكارهاي پيشگيري از دين گريزي در جوانان، نفي خشونت ورزي در دين و دينداري پرداخته و راه حل هاي پيشگيري و درمان را تبيين مي نمائيم.و در آخر براي روشن شدن بهتر موضوع و ضرورت انتخاب موضوع پرسش نامه اي تهيه و تنظيم شده و با توجه به آمار انجام شده به نتايجي دست يافته ايم.