Displaying 1 - 10 of 177

سواد رسانه ای

سوار رسانه ای
اولین دوره سواد رسانه ای با حضور آقای جواد قائمی زاده- پژوهشگر عرصه رسانه- در حوزه علمیه حضرت عبدالعظیم ع- خواهران، برگزار گردید.

دفاعیه پایان نامه سطح ۳

پایان نامه سطح۳ در دو رشته« تفسیر و علوم قرآن» و« فقه و اصول» در حوزه علمیه حضرت عبدالعظیم ع- خواهران برگزار گردید.

Pages