عنوان اثر

سال دفاع

نام و نام خانوادگی طلبه

نام و نام خانوادگی استاد راهنما

نام و نام خانوادگی استاد داور

واژگان کلیدی

علل انحطاط مسلمانان

۱۳۸۶

 

فاطمه عسگري

حسن عامري

خانم سلیمانی

انحطاط ، انحطاط مسلمانان، علل انحطاط

چکــیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــده

موضوع اين تحقيق ، « علل انحطاط مسلمانان » است . به اين معنا كه چرا مسلمانان با وجود در اختيار داشتن ديني كامل و همه جانبه به نام اسلام كه با گنجينه ي وحي پشتيباني مي شود و همچنين برخوداري از ظرفيت ها و امكانات بالقوه و بالفعل فراوان ، در طول تاريخ به جز در صدر اسلام، به موقعيت و جايگاهي كه پايدار و متناسب با اين امتيازات باشد دست پيدا     نكرده اند ؟ و چرا روند پيشرفت اعجاب آور مسلمين متوقف شد؟، عمده علتي كه براي اين سؤالات يافتيم ، اين بود كه مسلمانان از آن هنگام دچار ركود و ضعف گرديدند كه از مسير اسلام راستين منحرف شدند ، و مهمترين جريان انحرافي نيز ، انحراف مسئله ي جانشيني پيامبر (صلي علي الله عليه و آله و سلم) ، از جايگاه اصلي خود كه همان ائمه ي معصومين (عليهم السّلام ) هستند ، بوده كه باعث رسوخ انحراف در همه ي عرصه ها گرديد . از سوي ديگر دشمنان اسلام و مسلمين هم با توطئه هاي شيطاني خود در تضعيف هر چه بيشتر مسلمانان كوشيده اند . از مجموعه مطالب اين تحقيق چنين نتيجه گرفته مي شود كه اگر مسلمين در رويكردي تازه به اسلام اصيل كه به دور از بدعت ها و انحرافات است ، بازگشت نموده و   همه ي دستورات فردي و اجتماعي آن را به كار ببندند و در كنار يكديگر به عنوان برادران ديني عليه دشمن مشترك متحد شوند ، به طور قطع مي توانند همه ي عناصر سقوط را محو نموده و بار ديگر چون مسلمين صدر اسلام عظمت اسلام و عزت مسلمين را به رخ جهانيان بكشانند .