Displaying 61 - 70 of 117

شمس کامل

صف بیارایید رندان! رهبر دل آمده/ جان برای دیدنش، منزل به منزل آمده- بلبل از شوق لقایش، پَرزنان بر شاخ گُل/ گل ز هجر روی ماهش، پای در گِل آمده

روز ملی خلیج فارس

روز ملی خلیج فارس
از یک پشیز میهن مان دل نمی کنیم/ حتی اگر که حب وطن مستحب شود- از شرم، رودهای زمین خشک می شوند/ یک روز اگر خلیج، خلیج عرب شود!

بوی محمُد آمد ...

ولادت حضرت علی اکبر ع
آئینۀ غرق نور ایزد آمد؟/ یاجلوه ای از بهشت سرمد آمد- با دیدن اکبرش چنین گفت حسین/ یکبار دگر بوی محمّد آمد

نورٌ علی نور

شعبان که همه سُرور و مهر است و صفا/ باغی است ز گلهای الهی وَلا- هم عطر حسین دارد و عباس و علیِ/ هم عطر علی اکبر و موعود خدا

جُرعه

مسابقه جُرعه
هر روز از ماه شعبان با شرح فرازی از مناجات شعبانیه

Pages