Displaying 1 - 4 of 4

دفاعیه تحقیق پایانی

جلسه دفاعیه با موضوع" رویکرد اسلام به مقوله تبعیض نژادی" در حوزه علمیه حضرت عبدالعظیم ع برگزار می گردد.

جلسه دفاعیه پایان نامه سطح۳

جلسه دفاعیه پایان نامه سطح3
جلسه دفاعیه پایان نامه سطح۳ رشته فقه و اصول با عنوان" نهی از منکر زنان به حجاب با رویکرد فقهی" خانم زینب شهریاری فرد برگزار می گردد.