Displaying 1 - 5 of 5

دفاعیه تحقیق پایانی

جلسه دفاعیه تحقیق پایانی سطح ۲ با موضوع" تدبیر منزل در اخلاق ناصری و گلستان سعدی" در حوزه علمیه حضرت عبدالعظیم ع برگزار می گردد.

دفاعیه تحقیق پایانی

جلسه دفاعیه با موضوع" رویکرد اسلام به مقوله تبعیض نژادی" در حوزه علمیه حضرت عبدالعظیم ع برگزار می گردد.

جلسه دفاعیه پایان نامه سطح۳

جلسه دفاعیه پایان نامه سطح3
جلسه دفاعیه پایان نامه سطح۳ رشته فقه و اصول با عنوان" نهی از منکر زنان به حجاب با رویکرد فقهی" خانم زینب شهریاری فرد برگزار می گردد.