Displaying 1 - 7 of 7

بر فراز سالکان

امام خامنه ای: خاطره ی این سرزمین ها را زنده نگه دارید. این سرزمین ها، این بیابانها، این رود کارون، ... این مناطق گوناگون که با اسمهای مختلفی امروز خودشان را به شما معرّفی میکنند، اینها شاهد برترین فداکاری ها و مجاهدتها و ازخودگذشتگی ها بوده اند.

۲۱ فروردین، سالروز شهادت امیر سپهبد علی صیاد شیرازی

روشنی بخش دل ما، رهبر است/ اينك ای ياران، زمان خيبر است- يك پيامش در شلمچه، حجت است/ آری آری فصل، فصل همت است- اين سخن گفت و چه خوش پرواز كرد/ دفتر سرخ شهادت باز كرد- چون شهادت بود شيرين، شاد شد/ عاقبت صياد ما فرهاد شد