امروز قلب عالم امکان پر آذر است/ لرزان ز تاب ماتم و غم عرش اکبر است- زهرا بباغ خُلد بود نوحه گر بلی/ گویا عزای حضرت موسی ابن جعفر است

امروز قلب عالم امکان پر آذر است

لرزان ز تاب ماتم و غم عرش اکبر است

 

زهرا بباغ خلد بود نوحه گر بلی

گویا عزای حضرت موسی ابن جعفر است

 

تنها نه قلب عالم امکان بود ملول

پیوسته عالم از غم  داغش در آذر است

 

شاهی که ممکنات طفیل وجود اوست

ماهی که گوشه ای ز رخش مهر انور است

 

قائم مقام ختم رسل هادی سبل

رکن هدا شه دو سرا نور داور است

 

از کنیه و عداوت هارون بر آنجناب

چشم رضا خدیو خراسان ز خون تر است

 

مسموم گشت و گوشه زندان سپرد جان

زین غصه داغ بر دل ما تا به محشر است

شاعر: سیفی- شیراز

دسته بندی: