عنوان اثر

سال دفاع

نام و نام خانوادگی طلبه

نام و نام خانوادگی استاد راهنما

نام و نام خانوادگی استاد داور

واژگان کلیدی

بررسی مسأله طلاق در ادیان ابراهیمی

(یهودیت، مسیحیت،اسلام)

۱۳۹۳

هدا مقدم

طوبی شاکری

عذرا خلیلی

طلاق، ادیان ابراهیمی، مشروعیت طلاق، حق طلاق

 

چکیده: طلاق و انحلال پیمان والای ازدواج که گاهی اوقات در اثرعارض شدن عواملی حاصل می گردد، چالش پیش روی خانواده گشته و ادیان الهی نیز که عامل تکامل بشر است، فرامینی در این باب داشته اند؛ یهودیت و اسلام با وجود مقام والای ازدواج بنا بر حکمت هایی طلاق را مشروع دانسته و حق طلاق را ابتدائا به مرد داده اند و در مواردی اختیاراتی به زن در انحلال نکاح داده شده است.

در مسیحت نیز، فِرقه کاتولیک طلاق را نامشروع خوانده لیکن فِرقه پروتستان در مواردی با حکم دادگاه، طلاق را مشروع دانسته است.

لذا از میان سه دین توحیدی یهودیت، مسیحیت و اسلام ، با نگاه جامع دین مبین اسلام به ابواب مختلف طلاق و ارائه دستورات اختصاصی خویش در مواردی همچون فسخ، انفساخ، اقسام طلاق به لحاظ حکم تکلیفی و کیفیت وقوع طلاق و اعطای اختیاراتی به زن در انحلال نکاح تحت عناوین وکالت بصورت شرط ضمن عقد و بذل مال به شوهر، مانع قرار گرفتن هر یک از زن و مرد در بن بست در امر طلاق می باشد که این امر خود برتری این دین الهی را می رساند.این پژوهش در صدد بررسی ابواب مختلف طلاق در سه دین ابراهیمی مذکور می باشد.در این راستا ضمن بررسی احکام، ماهیت، اقسام، ذی حق در امر طلاق، اختیارات زوجه در آن و راهکار کاهش طلاق به موارد انحلال، پیشینه طلاق و جایگاه ازدواج پرداخته است.