عنوان اثر

سال دفاع

نام و نام خانوادگی طلبه

نام و نام خانوادگی استاد راهنما

نام و نام خانوادگی استاد داور

واژگان کلیدی

تاثيرتهاجم فرهنگي وتاثيرآن بر خانواده وراههاي مقابله

۱۳۹۱

معصومه گل آور

خدیجه بوترابي

طوبی شاکری

تهاجم فرهنگي،شبيخون فرهنگي،خانواده،راههاي مقابله با تهاجم فرهنگي

 

چکیده: با رشد جوامع انسانی و به ویژه بعد از انقلاب صنعتی، هر روزه نیازها و خواسته های بشری افزوده تر و مطالبات متنوع تر گردید. در خصوص نهاد خانواده که دارای جایگاه و ویژگی های خاص خود در سطح جامعه است این مطالبات و نیازها پیچیده تر و حساس تر شده است و به دنبال آن انتظارات جامعه نیز از نهاد های متولی تغییر کرده و نقش تازه ای مطابق خواسته های جدید برای نهادهای مسوول فرهنگی در نظر گرفته شده است.   امروزه از نهاد ها و متولیان فرهنگی انتظار می رود در رفع و کاهش نیازها و خلاءهای فرهنگی و اجتماعی همپای علم و دانش در سطح جامعه بکوشد.  تهاجم فرهنگي و شبيخون فرهنگي درست از سال ۱۳۶۸ يعني پايان جنگ تحميلي ايران و عراق آغاز شد و از خلاء ايجاد شده از مسايل جنگ، استفاده لازم را برد. دشمن با استفاده از روش هاي نرم افزاري فكري و تبليغي بر خلاف دوره قبل كه مردان را مورد حمله قرار داده بود قلب جامعه، يعني خانواده را هدف گرفت.برای طراحی و تدوین یک برنامه موثر راهی جز شناخت دقیق نیازمندی های مخاطب وجود ندارد. توجه به وظایف و کارکردهای اجتماعی فرهنگ و ابزارهای انتقال فرهنگ مستلزم برنامه ریزی در این راستا، و عنایت به مخاطبان و برنامه ريزي فرهنگي است. براي برنامه ريزي اجرايي دقيق و اصولي ضرورت دارد نسبت به تعيين و تعريف دقيق نيازها و اهداف مردم جامعه در حوز ه های فرهنگی  و نیز میزان آسیب پذیری خانواده ها در مقابل هجمه وسیع فرهنگی غرب اقدام نمود و شناخت دقیقی از آن به دست آورد. بدین ترتیب شناخت نیازهای فرهنگی خانواده ها از مسايل مهم پيش روي مديران، تصميم گيرندگان و متوليان فرهنگي است. بر این اساس تحقیق حاضر به ابعاد مختلف این موضوع پرداخته و در پایان نیز راهکارهایی ارائه نموده است.