عنوان اثر

سال دفاع

نام و نام خانوادگی طلبه

نام و نام خانوادگی استاد راهنما

نام و نام خانوادگی استاد داور

واژگان کلیدی

اصول و مباني مديريت از ديدگاه امام علي عليه السلام

۱۳۹۰

محبوبه بشیری

زهرا سادات مير مومني

طوبی شاکری

 

مبانی ، اصول ، مدیریت از دیدگاه امام علی علیه السلام

 

چکیذده: باتوجه به اهمیت و نقش مدیریت در سازمان های عظیم کنونی ، به عنوان دانش اداره کردن مجموعه ها و تدبیر استفاده بهینه از نیروها شایسته است ، دیدگاه ارزشمند امام علی علیه السلام را به عنوان یک مدیر کارآمد و الگوی کامل ، در تشکیل حکومت و نظام مدیریتی شیعی بررسی کنیم .وچون مدیریت مولفه های متعددی دارد و از جنبه های متفاوت نگریسته می شود، ما تنها به بررسی اصول و مبانی مدیریتی از دیدگاه حضرتش می پردازیم.تحقیق حاضر با بررسی حدود ۶۵ منبع دارای سه فصل اصلی و یک فصل کلیات است : فصل کلیات مربوط به کلیات بحث ( تعریف وتبیین موضوع ،ضرورت واهمیت موضوع، اهداف بحث، پیشینه موضوع ، روش تحقیق ، سوالات تحقیق ، ساختار تحقیق، محدودیت ها و موانع، معنا شناسی واژگان کلیدی ) می باشد و در فصل اول به       ( مفهوم شناسی واژگان بحث در لغت و اصطلاح و بررسی پیشینه مدیریت علوی ) می پردازیم . و در فصل دوم به بیان مبانی مدیریت از دیدگاه امام علی علیه السلام ( فهم ازمدیریت ، نگاه شناسی ، حقوق شناسی ، وظیفه شناسی ، هدف شناسی )و در فصل سوم به بیان اصول مدیریت از دیدگاه امام علی علیه السلام ( اصل سعه صدر، اصل عدالت ، اصل رفق ومدارا ، اصلن ظم وانظباط ، اصل مساوات ، اصل پرهیز از شتابزدگی و سستی ، اصل مشورت درامور ، اصل عاقبت اندیشی وآینده نگری )می پردازیم .