عنوان اثر

سال دفاع

نام و نام خانوادگی طلبه

نام و نام خانوادگی استاد راهنما

نام و نام خانوادگی استاد داور

واژگان کلیدی

تطبیق ویژگی های مفهومی ولی فقیه با امام خامنه ای(حفظ الله تعالی)

۱۳۹۲

محبوبه حسنی

مریم زارع اقدم

فرزانه نیکوبرش

ولایت فقیه،امام خامنه ای، صفات و ویژگی های ولی فقیه

 

چکیده: جامعه انسانى از آن جهت که مشتمل بر افراد با منافع، علاقه‏ها و سلیقه‏هاى متعارض و مختلف است، به طور ضرورى نیاز به حکومت دارد. اجتماع انسانى- هر چند در حدّ بسیار مختصر نظیر یک قبیله یا روستا-  نیازمند نظام و ریاست است. اصطکاک منافع، چالش میان افراد و اخلال در نظم و امنیت، مقولاتى است که وجود نهادى مقتدر و معتبر را جهت رسیدگى به این امور و برقرارى نظم و امنیت ایجاب مى‏کند. بنابراین، جامعه بدون حکومت یا دولتى که داراى اقتدار سیاسى لازم و قدرت برنامه‏ریزى، تصمیم‏گیرى، اجرا و امر و نهى است، ناقص خواهد بود و دوام و بقاى خویش را از دست خواهد داد. در اندیشه سیاسى شیعه، زعامت سیاسى در عصر غیبت به فقیه جامع شرایط واگذار شده، باید توجه داشت که از شخصی که این مسئولیت را برعهده دارد به عنوان ولی فقیه یاد میشود. مبحث نظریه ولایت فقیه به یازده قرن پیش برمی گردد که فقه امامیه از پراکندگی درآمد و احکام هر بابی به صورت دسته بندی شده در جای مناسب بیان گردید. هر چند مسأله ولایت فقیه، بحثی کلامی است، ولی جنبه فقهی آن سبب شده است فقیهان از همان آغاز در ابواب گوناگون فقهی، درباره آن بحث کنند. موضوع ولایت فقیه در هر یک از مسایل اجتماعی مانند: جهاد، تقسیم غنایم، خمس، زکات، سرپرستی اطفال، اموال محجور، شخص غایب، امر به معروف و نهی از منکر، حدود، قصاص، تعزیرات و مطلق اجرای احکام انتظامی اسلامی، بحث میشود. برای شخصی که مسولیت زعامت و رهبری جامعه اسلامی را برعهده دارد شرایطی در اسلام از جمله عقل، عدالت طهارت نسل، علم وفقاهت و... بیان شده است. رهبری جامعه اسلامی ما بعد از امام خمینی(رحمه الله علیه)، حضرت امام خامنه ای می باشد. در این تحقیق سعی شده است ابتدا پیشینه ولایت فقیه، ادله ولایت فقیه، شرایط ولی فقیه و درنهایت عملکرد امام خامنه ای (به اختصار) مورد بررسی قرار بگیرد.