عنوان اثر

سال دفاع

نام و نام خانوادگی طلبه

نام و نام خانوادگی استاد راهنما

نام و نام خانوادگی استاد داور

واژگان کلیدی

ویژگیهای جوان از دید گاه آیات وروایات

۱۳۸۸

 

زهره حسنعلی زاده

مهنازرحیم پور

طوبی شاکری

جوان ، جوانی ، فتوت ، شجاعت ، حیا ، پاکدامنی، بردباری ، غرور ، حسادت

چکــیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــده

اینتحقیق تحت عنوان جوان از دیدگاه آیات و روایات به بیان دیدگاهها آیات قرآن و روایات و متون دینی در مورد جوان میپردازد.جوانی فصل شور انگیز زندگی و مظهر نشاط و سازندگی است . روح لطیف و قلب ظریف جوان ، جلوه زیبای آفرینش وصحیفه مصفای هستی است . شورزندگی و آهنگ سازندگی در نگاه شیرین ، روشن و امیدوار جوان متجلی است .اگر شور و احساس جوانی با شعور عمیق دینی و سلاح توانای ایمان الهی تجهیز شود ، سعادت نسل جوان و سلامت جامعه تضمین خواهد شد.گام اول در این راه ، شناخت اصولی وعلمی ویژگیهای شخصیتی جوانان است که بی تردید شناخت همدلی می آفریند .اسلام که جامع ترین وغنی ترین مکتب آسمانی ومنبع پویاترین وپایاترین معارف انسانی است ؛ بیشترین توصیه ها را در مورد جوانان و رسیدگی و ساماندهی به امور آنان دارد .جوانی دوره انسجام هویت و مدخل زندگی بزرگسالی است ، نوجوانانی که دوران بلوغ را سپری  می کنند به دنیای جوانان می پیوندند ؛ به گونه ای که از بحران هویت به انسجام هویت رسیده ، رشد وتکامل بدنی دوران بلوغ به حد کمال خود میرسد ، توانایی های شناختی و رشد اجتماعی از حالتهای ساده به کیفیت برتر رسیده و با آغاز نقش آفرینی های اجتماعی ، فرهنگی ، اقتصادی ، دوران جوانی آغاز میگردد .با تامل در آیات قر آن وروایات اسلامی جوان از جایگاه و زمینه مساعدی برای پذیرش کلیه نیروهایی که خداوند در وجود انسان به ودیعه نهاده برخوردار است.