عنوان اثر

سال دفاع

نام و نام خانوادگی طلبه

نام و نام خانوادگی استاد راهنما

نام و نام خانوادگی استاد داور

واژگان کلیدی

فلسفه تحریم ربا در فقه اسلامی

۱۳۹۰

 

سمیه عباسی کسبی

زهراسادات

 میر مومنی

طوبی شاکری

 

ربا ، ربای قرضی ، ربای معاملی ، رباخوار ، تحریم

چکــیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــده

با بررسی آیات نورانی قرآن کریم و احادیث شریف معصومین علیهم السلام فلسفه تحریم ربا کاملا روشن می شود . ربا در ملل گذشته هم رایج بوده و امری مذموم به شمار می رفته است . ربا در ادیان دیگر هم حرام بوده است و شامل زیاده گرفتن در معاملات است که به دو دسته ربای قرضی و ربای معاملی تقسیم می شود . در ربای معاملی دو شرط باید محقق شود تا ربای معاملی صورت بگیرد ؛ یکی اینکه دو جنس مورد معامله با کیل و وزن معامله شوند و دیگر اینکه هردو شیء مورد معامله از یک جنس باشند ه در مورد ربای قرضی شرط کردن هر نوع زیادی که ارزش مالی داشته باشد باعث حرمت معامله می شود با مراجعه به تفاسیر آیات ربا در سوره های بقره ، آل عمران ، نساء و روم به این نتیجه رسیدیم که ربا جنون و دیوانگی می آورد ، اموال رباخواری بی برکت می شود ، رباخوار منزلت اجتماعی ندارد و ربا موجب بطلان اعمال خیر و عبادات ، به منزله جنگ با خدا و پیغمبر و  عامل کفر رباخوار می باشد . در سخنان ارزشمند پیشوایان معصوم علیهم السلام برای ربا آثار زیانباری همچون رواج سودجویی ، ترک قرض ، فساد مال ، ظلم ،  نابودی اموال ، تجارت ناسالم و رکورد اقتصادی بیان شده است .