عنوان اثر

سال دفاع

نام و نام خانوادگی طلبه

نام و نام خانوادگی استاد راهنما

نام و نام خانوادگی استاد داور

واژگان کلیدی

فلسفه اعمال و مناسک حج

۱۳۸۷

 

معصومه جمیلی

زهراسادات     میرمومنی

طوبی شاکری

فلسفه اعمال حج،فلسفه طواف، فلسفه رمی ،فلسفه حلق

چکــیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــده

در این پژوهش به دنبال آن هستیم که در ضمن تعریف واژه های کلیدی و بیان تاریخچه­ای از خانه­ی کعبه به اهمیت و جایگاه حج در قرآن و روایات بپردازیم و از این رهگذر اهداف و منافعی را که در قرآن و روایات برای حج شمرده شده مورد بحث و بررسی قرار دهیم . چون حج مجموعه ای از اعمال مخصوص است که شکل و ظاهر آن ها مسلماً حکایت از سر و باطنی ویژه دارد نخست در فصل اول بخش سوم به ضرورت آگاهی از این اسرار پرداخته شده و در نهایت سعی شده تا به بررسی فلسفه و رموز اعمال و مناسکی که حاجی در ایام حج باید انجام دهد و هدف شارع نیز پی بردن به آن اسرار و رموز است پرداخته شود .