عنوان اثر

سال دفاع

نام و نام خانوادگی طلبه

نام و نام خانوادگی استاد راهنما

نام و نام خانوادگی استاد داور

واژگان کلیدی

غفلت از ديدگاه آيات و روايات

۱۳۸۶

زهره تورشيزي

دلشادعرفاني

 

عزت  میرخانی

غفلت، تغافل، يقظه

چکــیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــده

«غفلت» عبارت است از سستي و ضعف نفس از توجه و التفات به هدف. خواه آن هدف و غرض زودرس باشد يا ديررس غفلت داراي اقسام ومصاديق گوناگوني است.از جمله ي آنهامي توان به غفلت از مرگ،غفلت از استعدادهاوغفلت از عمراشاره نمودالبته غفلت در همه جا ناپسند نيست بلكه گاهي ممدوح است كه از آن به تغافل مثبت ياد مي شود.دردين مبين اسلام تعبيرات مختلفي از غفلت وجود  داردودر قران نيز از غافلان به كوران وكران وبي دلان ياد شده است علماي اخلاق عوامل بسياري را براي غفلت بر شمرده اندكه از آن ها مي توان به خدافراموشي ، مظاهر فريبنده ي دنيا، جهل وناداني وهمنشيني با نااهلان فكري واعتقادي اشاره كرد. اين بيماري خطر ناك ،اثار وعواقب شومي چون قساوت ومرگ قلب ، فساد اعمال ، آلودگي به گناه ودر نهايت هلاكت انسان رابه دنبال دارد انسانهاي غافل داراي علايم ونشانه هايي مي باشند. در روايات ، سهو ونسبان ، مجالست با انسان هاي فاسد و بي توجهي به عوامل بيدار كننده بعنوان نشانه هاي غفلت معرفي شده است كساني كه به رهايي خويش از بند اين آفت روحي مي انديشند مي توانند از نسخه هاي شفا بخشي كه در دين همه جانبه نگر اسلام براي زدودن آن بيان شده مدد جويند. ذكر ويادخدا، عبادت ودعا ، تفكر ، موعظه ومراقبت از جمله ي اين راه كارها مي باشد هر كه از غفلت رهايي يابد به « يقظه» كه منزل اول انسانيت است وارد شده است.