عنوان اثر

سال دفاع

نام و نام خانوادگی طلبه

نام و نام خانوادگی استاد راهنما

نام و نام خانوادگی استاد داور

واژگان کلیدی

عوامل و آثارفردی و اجتماعی سوءظن

۱۳۸۷

زهرا نادری

محمدتقدیری

طوبی شاکری

سوءظن، حدس، گمان، زعم، حسب، منفي بافي، شك

چکــیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــده

موضوع اين تحقيق، عوامل و آثار فردي و اجتماعي سوءظن مي باشد.هدف اين تحقيق نيز به شرح زير است : دنياي امروز ما، عصر از بين رفتن معنويت و انسانيت، تلاش براي كسب منفعت بيشتر و اعمال زور و قدرت است؛ اما كشورهاي استعمارگر، در اين پهنه از زمان، براي چپاول و استعمار ملت هاي ضعيف و در حقيقت براي استثمار دنيا، نه از طريق نظامي بلكه از طرق مختلف ديگري وارد مي شوند كه يكي از آن راه ها، تفرقه انداختن در اجتماع و در بين مسلمين مي باشد كه يكي از زير شاخه هاي جامعه و مهمترين ركن آن خانواده است كه اگر روابط اعضاي آن بر مبناي بي اعتمادي باشد، موجب مي شود تا خانواده از هم پاشيده شود و در نتيجه اجتماع از هم گسيخته مي شود و وقتي چنين موقعيتي بوجود آمد؛ راه براي وابستگي هر چه بيشتر به بيگانگان باز مي شود. لذا هدف نهایی این تحقیق ، بررسی پیرامون عوامل ، آثار و درمان این عامل تفرقه و هلاکت انسان ها ( سوء ظن ) می باشد .منابع مورد استفاده در اين تحقيق، بيشتر كتاب هاي تفسيري، اخلاقي، روان شناسي و كتابهايي در زمينه جامعه شناسي و روابط اجتماعي و مقالات اخلاقي، اجتماعي و روان شناسي در روزنامه هاي مختلف بوده است.مهمترين نتيجه اين تحقيق كسب معرفت پيرامون مفهوم، مراتب، عوامل و آثار فردي و اجتماعي و درمان سوءظن مي باشد. پس با دانستن اينكه سوءظن يك بيماري رواني و رذيله اخلاقي است و از سوي خداوند متعال حرام اعلام شده است؛ بر هر مسلماني واجب است اين فرمان را بفهمد و تحقيق و تفسير كند و در نتيجه آن اين رذيله اخلاقي از جامعه مسلمين ريشه كن شده و خوش بيني و واقع بيني بر جامعه حاكم شود و نسلي سالم و با اعتماد تربيت شود.بنابراين بواسطه آگاه سازي و بررسي ريشه ها و علل، بايد گام بزرگي در جهت غني سازي فرهنگ اسلامي برداشته شود. چرا كه به اين وسيله مي توان اتحاد ملي و انسجام اسلامي را در جامعه حكمفرما كرد و راه نفوذ استعمارگران را بست و زمينه را براي سلامت و امنيت جوامع بشري فراهم كرد، و مسير پيشرفت و ترقي ملت هاي مسلمين نيز به اين وسيله هموار مي گردد؛ و سرچشمه همه اين موارد حسن ظن داشتن به خداوند متعال مي باشد كه بواسطه آن انسان ها مسير كمال و تكامل را طي مي كنند و در پرتو اعتماد و تكيه بر آن قادر حكيم، سايه اعتماد بر جامعه و خانواده نيز حاكم خواهد شد.