عنوان اثر

سال دفاع

نام و نام خانوادگی طلبه

نام و نام خانوادگی استاد راهنما

نام و نام خانوادگی استاد داور

واژگان کلیدی

شيوه هاي مبارزه با تهاجم فرهنگي نسبت به جوانان از ديدگاه اسلام

۱۳۸۷

زهرا روستائي قلعه نوئي

آسیه نادري

طوبی شاکری

فرهنگ ، تهاجم ، تهاجم فرهنگي ، اسلام ، جوان

چکــیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــده

بازگشت ملتهاي مسلمان به اسلام و انديشهء ديني در پرتو انقلاب اسلامي ايران و گسترش شعاع اين حرکت در جوامع مسلمانان حتي در اروپا و آمريکا  زمينه هاي شکست توطئه هاي استکبار را در جبهه هاي مختلف را فراهم نمود،هشت سال دفاع مقدس تمام تلاش هاي نظامي ايادي کفر را براي براندازي نظام حکومت اسلامي از ايران را نابود نمود آنان که ديگر يافته بودند که حملهء نظامي کارآمد نيست ، تمام تلاش خود را در تهاجم فرهنگي بکار گرفتند تهاجمي که نه تنها مرزهاي جغرافيايي را پشت سر مي گذارد بلکه پا فراتر نهاده و حتي به درون خانه ها و خانواده ها نفوذ مي کند و به سرکوب ارزشها و عقايد اعتقادي و اسلامي مي پردازد و مهمترين هدف آنان جوانان اند ، چراکه مؤثرين و آسيب پذيرترين افراد جامعه هستند . اما راه نجات چيست ؟ تنها راه نجات از تهاجم فرهنگي ، تکيه بر قرآن و روايات و پيروي از علماي دين است . قرآن داراي معارف بلند و ثابتي است که با فطرت انسان ها هماهنگ است و اسلام به همهء جنبه هاي مادي و معنوي انسان پرداخته و صراط مستقيم را براي او ترسيم نموده است از گناه به عنوان آسيب و انحراف از صراط مستقيم ياد کرده و همواره انسان را به فطرت پاک الهي و تفکر و تعليم و تربيت صحيح فرا مي خواند و الگوهاي حسنه و شيطاني را به او معرفي مي نمايد تا مبادا از مسير عقل منحرف گردد و در دام شيطان قرار گيرد ، حتي اگر مورد فريب شيطان قرار گيرد باز او را به حال خود رها نمي کند بر ديگران واجب مي کند او را امر به معروف و نهي از منکر نمايند و در نهايت باب توبه را پيش روي او باز مي کند و به او نويد مي دهد که با توبه گويا از ابتدا گناهي مرتکب نشده است.