Displaying 71 - 80 of 230

امروز دنیای اسلام به یک صدایی احتیاج دارد ...

بیانات در دیدار دانش‌آموزان و دانشجویان
تفرقه ممنوع است، چون دشمن بر دنیای اسلام متمرکز شده است. از آن طرف فشار بر یمن، از آن طرف فلسطین و این سیاست شیطانی و خبیث که اسمش را گذاشته اند« معامله قرن». البته بدانند که این سیاست هرگز تحقق پیدا نخواهد کرد.

۴۰ روز گذشت از ...

اربعین
اربعین آمد و اشکم ز بصر می آید/ گوییا زینب محزون ز سفر می آید- باز در کرب و بلا شیون و شینی برپاست/ کز اسیران ره شام خبر می آید

Pages